Ontzorgen van de werkgever met zorg voor de werknemer

Samen werken aan re-integratie

Maak een afspraak
Hoe werken wij

InmoQuest re-integratie: op weg naar duurzaam werk

InmoQuest biedt een brede dienstverlening op het gebied van re-integratie, met als doel mensen via de kortste weg en met een één op één benadering weer te laten participeren op de arbeidsmarkt. We richten ons op alle fysieke, psychische en praktische activiteiten die nodig zijn om de re-integratie succesvol te laten zijn en doen dit vanuit een haptonomisch perspectief.

Mijn werknemer is langdurig ziek, wat nu?

Iedere werknemer is weleens ziek. Meestal niet langer dan een paar dagen. In sommige gevallen kan het langer duren. Door een ernstige ziekte, burn-out of zwaar ongeluk kan het zijn dat uw werknemer voor een langere periode niet in staat is om te werken. U bent als werkgever verplicht tot loondoorbetaling gedurende 104 weken en u bent samen met uw werknemer verantwoordelijk voor re-integratie op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer uw werknemer na 104 weken een WGA uitkering krijgt toegekend door het UWV, bent u gedurende 10 jaar financieel verantwoordelijk voor deze uitkering en voor re-integratie van de werknemer. U bent hiervoor verzekerd via het publieke stelsel of u bent een zogenaamde eigenrisicodrager en dan kunt u een privaat verzekering afsluiten. Aan beide varianten zijn hoge kosten verbonden.Verzuimpreventie en re-integratie activiteiten zijn actueel.

Wat kunt u als werkgever doen?

Met de juiste re-integratieactiviteiten kunt u uw (ex) werknemer ondersteunen in het realiseren van werkhervatting en op die manier trachten uw schadelast te beperken. Als eigenrisicodrager bent u voor de re-integratie verantwoordelijk. Maar ook als u publiek verzekerd bent is het zinvol hieraan bij te dragen. In principe is het UWV hiervoor verantwoordelijk, maar de publieke (financiële) middelen wordt steeds verder ingeperkt.

Wat kan InmoQuest Re-integratie voor u betekenen?

Wij kunnen uw werknemer binnen uw eigen organisatie begeleiden naar ander werk (1e spoor re-integratie). Wanneer er binnen uw organisatie geen mogelijkheid is voor herplaatsing in een andere functie, dan volgt 2e spoor re-integratie. Wij begeleiden uw medewerker naar een andere passende functie buiten de eigen organisatie. Wij werken nauw samen met Intercure, praktijk voor fysiotherapie, manueeltherapie en ostheopathie in Baarn en we hebben een samenwerkingsverband met Solid Sense, Re-integratie bureau in Den Haag.

Re-integratie werkt!

Met een doelgerichte aanpak van re-integratie zijn er in geval van de beoogde werkhervatting uiteindelijk alleen maar winnaars: uw (ex) werknemer heeft een beduidend beter toekomstperspectief; u geeft als werkgever uiting van goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid, naast het feit dat de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van uw (ex)werknemer worden beperkt.

Casemanagement

Ook kan InmoQuest, voor met name die (ex) werknemers die nog niet in staat zijn te re-integreren, ook het case management voor u overnemen. InmoQuest onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen, signaleert veranderingen die van invloed kunnen zijn op de mate van arbeidsongeschiktheid en dus op de uitkering en initieert vervolgens op basis hiervan de noodzakelijke activiteiten. We zorgen voor adequate verslaglegging volgens de norm van het UWV.

Het team

Neem contact met ons op