Betalingsvoorwaarden

Maak een afspraak

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling € 65,-, € 85,-, € 105,-, €120,- per sessie Haptotherapie. Eeen therapiebijeenkomst duurt 30 tot 90 minuten. De cliënt ontvangt en betaalt de nota voor therapie binnen 14 dagen aan de therapeut per bank.

Artikel 3

Afspraken dienen uiterlijk 36 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 36 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd  naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekeing van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van de betalingsherinnering wordt een bedrag van €12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 7

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,-

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet-verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Het team

Neem contact met ons op